0
Produkty v košíku
Celková cena: 0,00 € s DPH
Prejsť do košíka
Nakúpte ešte za 80,00 € a získate dopravu zdarma
0,00 € 80,00 €

Obchodné podmienky

(ďalej len "Podmienky")

 

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.madmat.sk je spoločnosť:

Madmat, s.r.o. Jurkovičova 10, 83106 Bratislava-Rača,

prevádzka: Koľajná 6, 831 06 Bratislava - Rača

zodpovedný vedúci: Marek Madarász

 

IČO: 36364398

DIČ: 2022193558

IČ-DPH: SK 2022193558

 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 40812/B

Banka: Všeobecná úverová banka

Číslo účtu: 2172303656/0200

IBAN: SK8302000000002172303656

SWIFT: SUBASKBX

Variabilný symbol: číslo objednávky

 

Tel.: 02 448 711 70

madmat@madmat.sk

www.madmat.sk

 

Dozorný orgán: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 02/ 58272 172-3; 02/58272 104

fax č.: 02/ 58272 170

E-mail: ba@soi.sk,

Web stránka: http://www.soi.sk

 

 

 

Článok 1 Úvodné ustanovenia

 

1.1 Podmienky upravujú práva a povinnosti medzi spoločnosťou Madmat, s.r.o , so sídlom Jurkovičova 10, 83106 Bratislava-Rača, Slovenská republika, IČO: 36364398, DIČ: SK2022193558, Bankové spojenie: VUB Banka, účet: 2172303656/0200, IBAN: SK8302000000002172303656 ,(ďalej len "Predávajúci") a fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá prostredníctvom internetovej stránky http://www.madmat.sk (ďalej len "Stránka") kupuje ponúkaný tovar (ďalej len "Kupujúci").

 

1.2 Na zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom (§2 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov) sa Čl. 5 a 6 Podmienok nepoužije. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami uvedenými v predchádzajúcej vete, ktoré nie sú Podmienkami upravené sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 

 

Článok 2 Uzavretie zmluvy

 

2.1 Návrh na uzavretie zmluvy (objednávka) je Kupujúci povinný zaslať Predávajúcemu prostredníctvom elektronického formuláru, ktorý je umiestnený na Stránke. Zaradenie konkrétnej položky do formuláru uskutoční Kupujúci kliknutím na ikonu „pridaj do košíka“ . Kliknutím na ikonu „isť do pokladne“ Kupujúci potvrdí druh a množstvo tovaru, ktorý je predmetom objednávky. Po vyplnení údajov potrebných na prihlásenie (už registrovaný užívateľ), resp. vyplnení údajov potrebných pre uskutočnenie objednávky (nezaregistrovaný užívateľ) kliknutím na ikonu „Objednávka s povinnosťou platby“ zašle Kupujúci objednávku Predávajúcemu.

 

2.2 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom na adresu Kupujúcim pri registrácií potvrdenie o prijatí objednávky. Zmluva je uzavretá okamihom, kedy dôjde Kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky Predávajúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu bude v prípade v prípade potreby Predávajúci zasielať všetky ďaľšie informácie ohľadom objednávky.  

 

2.3 Od zverejnenia tovaru na Stránke je Predávajúci viazaný podmienkami jeho predaja.

 

2.4 Zmluvné strany sa dohodli, že akúkoľvek ďalšiu elektronickú komunikáciu v súvislosti s právami a povinnosťami zmluvných strán vyplývajúcich zo zmluvy bude Kupujúci zasielať Predávajúcemu na e-mailovú adresu madmat@madmat.sk.

 

2.5 Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní a na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

 

 

Článok 3 Kúpna cena, náklady na dodanie tovaru, záloha

 

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci kupuje od Predávajúceho tovar za cenu, ktorá je v čase odoslania objednávky Predávajúcemu uvedená na Stránke ako kúpna cena tovaru. Cena tovaru a nákladov na jeho dopravu je uvádzaná vrátane DPH. Sme platcami DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Kupujúci môže využiť aj možnosť spotrebiteľského splátkového úveru – viac informácií získate tu.

 

3.2 V prípade, ak kupujúci po potvrdení objednávky neprevezme tovar, resp. nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.

 

3.3 Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru včas a riadne. Záväzok Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu a náklady spojené s dodaním tovaru sa považuje za splnený okamihom pripísania finančných prostriedkov na bankový účet Predávajúceho uvedený v Čl. I. Podmienok, prípadne uhradením dobierky pri preberaní tovaru od pracovníka kuriérskej služby.

 

3.4 Kúpna cena a náklady spojené s dodaním tovaru sú splatné okamihom doručenia tovaru Kupujúcemu ak Podmienky neustanovujú inak.

 

3.5 Faktúra, ktorá zároveň slúži ako daňový doklad a dodací list, bude Kupujúcemu doručená v balíku spolu s tovarom. Faktúra slúži ako záručný list pri tovare, ktorý nemá vystavený záručný list. 

 

 

Článok 4 Dodanie tovaru

 

4.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar do 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

 

4.2 Po doručení tovaru do sídla Predávajúceho dodávateľom je Predávajúci povinný bez zbytočného odkladu túto skutočnosť oznámiť Kupujúcemu a navrhnúť Kupujúcemu prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky deň a čas, v ktorom bude Kupujúcemu tovar odovzdaný.

 

4.3 Kupujúci je povinný tovar včas a riadne prevziať. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu, pásky, resp. pečate a prípadné poškodenie obalu tovaru alebo pásky, resp. pečate ihneď oznámiť kuriérovi. Po prevzatí tovaru je Kupujúci ďalej oprávnený skontrolovať či obsah balíka množstvom a svojou povahou zodpovedá jeho objednávke a či tovar neobsahuje zjavné vady. V prípade zistenia nesúladu dodaného tovaru s objednávkou alebo v prípade existencie zjavných vád tovaru je Kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť mailom na adresu objednavky@madmat.sk najneskôr do 48 hodín od prevzatia tovaru.

 

4.4 Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata tovaru zjavná pri jeho prevzatí, je Kupujúci povinný oznámiť Predávajúcemu a dopravcovi vznik škody bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia tovaru. Nasledujúci pracovný deň po oznámení vzniku škody spíše zástupca dopravcu s Kupujúcim zápis o škode. Po obdržaní zápisu o škode je Kupujúci oprávnený uplatňovať vady tovaru spôsobné jeho poškodením alebo čiastočnou stratou u Predávajúceho.

 

 

Článok 5 Záruka, vady tovaru, reklamácia, servis

 

5.1 Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Predávajúci poskytuje na tovar záruku v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účely podnikania s týmto výrobkom nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca.

Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.

 

5.2 Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené jeho užívaním v rozpore s účelom používania alebo pokynmi uvedenými v návode na použitie, mechanickým poškodením, vystavením tovaru nebezpečným následkom tepelného a/alebo elektromagnetického žiarenia, pôsobením poveternostných vplyvov a vplyvov okolia (vlhkosť, prašnosť, priame slnečné žiarenie, vibrácie), mechanickým poškodením a neoprávnenými zásahmi do tovaru.

 

5.3 V prípade vzniku vád tovaru počas záručnej doby je Kupujúci oprávnený reklamovať vady v sídle Predávajúceho.

 

5.4 Pri uplatňovaní nárokov zo zodpovednosti za vady je Kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe tovaru (faktúru/pokladničný blok), ktorý slúži ako záručný list, alebo záručný list a písomne oznámiť podstatu vady tovaru. Kupujúci je povinný odovzdať tovar spolu s príslušenstvom. V prípade zasielania tovaru je Kupujúci povinný uskutočniť všetky úkony potrebné na ochranu tovaru pred poškodením počas prepravy.

 

5.5 V prípade reklamácie tovaru, ktorého súčasťou alebo príslušenstvom sú pamäťové médiá je Kupujúci povinný pred reklamáciou vady tvaru informácie nachádzajúce sa na pamäťovom médiu tovaru zálohovať. Predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú prípadným poškodením alebo stratou informácií, ktorá nastala na pamäťovom médiu tovaru počas odstraňovania vád tovaru.

 

5.6 V prípade, že oprava chybného tovaru alebo jeho výmena nie je možná, je predávajúci oprávnený pristúpiť k zrušeniu zmluvy vystavením dobropisu kupujúcemu vo výške nákupnej ceny tovaru v deň nákupu.

 

5.7 Reklamácia bude odôvodnene zamietnutá a výrobok bude kupujúcemu vrátený, pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný alebo nespĺňa kritéria výrobcu pre záručnú reklamáciu.

 

 

 

Článok 6 Odstúpenie od zmluvy

 

6.1 V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzatvorenej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu.

 

6.2 Ak si kupujúci želá odstúpiť od kúpnej zmluvy, kontaktuje predávajúceho e-mailom, telefonicky alebo osobne priamo na predajnom mieste predávajúceho a zašle resp. odovzdá mu písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu alebo adresy pre vrátenie zaplatenej kúpnej ceny.

 

Zakúpený tovar doručí kupujúci spolu s dokladom o kúpe späť na adresu predávajúceho:

MADMAT s.r.o., Koľajná 6, 831 06  Bratislava.

 

Tovar nám prosím neposielajte na dobierku! Odporúčame Vám tovar poistiť.

 

 

6.3 Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako pri nákupe v klasickom kamennom obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Odskúšať teda neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.

 

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je používaný a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu tovaru, ktorá bola uvedená vo faktúre, alebo jej časť, ktorá už bola uhradená.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

 

Predávajúci poukáže finančné prostriedky kupujúcemu buď prevodom na účet (ak ho kupujúci uviedol v písomnom odstúpení od zmluvy) do 14 dní alebo na adresu kupujúceho do 14 kalendárnych dní.

 

6.4 V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

- poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,

- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

 

Na stiahnutie:

Príloh č.1 Formular pre odstúpenie od zmluvy

Príloha č.2 Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od zmluvy  

 

Článok 7 Ochrana osobných údajov

 

7.1 Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 

7.2 Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci i v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 

7.3 Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objendávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ustanovenia § 11 ods. 1  zákona, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.

 

7.4 Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci o splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odovlania súhlasu kupujúcim predávajúcemu. Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.madmat.sk v časti "Môj účet". 

 

 

7.5 Prevádzkovateľ internetových stránok www.madmat.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

 

 

Článok 8 Záverečné ustanovenia

 

8.1 Podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na Stránke.

 

8.2 Zmluvný vzťah medzi zmluvnými stranami je uzavretý podľa slovenského práva.